Kirdos Karma
2017-05-28 04:07:52
Ranked Solo
Navi Zvene Galio
2017-05-28 03:53:27
Ranked Solo
KIYF Vardags Twitch
2017-05-28 04:11:00
Ranked Solo
PSG Kirei Graves
2017-05-28 04:17:03
Ranked Solo
Föur Graves
2017-05-28 04:07:24
Ranked Solo
Klajbajk Zyra
2017-05-28 03:42:13
Ranked Solo
Mikyx Maokai
2017-05-28 04:07:24
Ranked Solo